5393 sayılı belediye kanunu dosyasını pdf olarak indirmek için aşağıda ki bağlantıyı tıklatın İndir: mevzuat kanunu

Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2.- Bu Kanun belediyeleri kapsar. Tanımlar MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında;…