STRATEJİK HEDEFLER Birecik Belediyesi’nin 2015 – 2019 yılları Stratejik Planının hazırlanmasında, kentin sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafî değerleri ve paydaşları göz önüne alınmış; zamana, ihtiyaçlara ve gelişen konjonktüre uygun, misyon, vizyon…

d) 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Belediye Başkanı, İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.(Md. 7/a)…

STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM  1.1 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Planlama; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, misyon ve amacına uygun yönetimsel kararlarını uygulamak,…